حامد نادری

سمَت : استاد
بیوگرافی

حامد نادری بازیکن سابق تیم ملی بعنوان مربی رشته پینگ پنگ در کانون قدس به فعالیت میپردازد.

سوابق کاری
بازیکن سابق پینگ پنگ تیم ملی / آموزش و پرورش بازیکنان قهرمان در آکادمی از سنین 6 تا 20 سال
افتخارات
کسب مقام اول ، دوم و سوم مسابقات غرب آسیا / کسب مقام اول نوجوانان ایران / کسب مقام اول جوانان ایران / کسب مقام سوم امید های کشوری / کسب مقام سوم بزرگسالان کشوری / بازیکن رده های مختلف ملی از سال 81 تا 89