زمین چمن مصنوعی

زمین فوتبال کانون قدس در دو زمین چمن مصنوعی A و چمن مصنوعی B

09373805534 حقی

آکادمی فوتبال کانون قدس روزهای شنبه ودوشنبه و چهارشنبه

اجاره به صورت فصلی و تک جلسه برای تمام ورزشکاران