باغ پرندگان ،حیوانات اهلی ولاک پشتها

مجموعه ای متنوع از پرندگان وحیوانات اهلی دوستداشتنی،لاک پشتها

بازدید برای عموم آزاد ورایگان است.(امکان غذا دادن به حیوانات وگرفتن عکس باپرداخت هزینه)

غذا دادن به حیوانات وعکس یادگاری