اتاق جهان میکروسکوپ

مجهز به دهها دستگاه میکروسکوپ پیشرفته

مجهز به دهها نمونه میکوسکوپی متناسب بادروس علوم وزیست دانش آموزی با حضور اساتید دانشگاه همراه باتشریح

جهت رزرو با 09358909122 آقای فاضلی یا شماره 09121405728 سرکارخانم سیف اللهی تماس بگیرید.