گزارش تفصیلی خبرنگار همشهری از فعالیتهای کانون قدس ومصاحبه با ریاست کانون آقای عدل لاله

مصاحبه وگزارش تفصیلی خبرنگار همشهری ازکانون قدس ورییس کانون

گزارش تفصیلی خبرنگار همشهری از فعالیتهای کانون قدس ومصاحبه با ریاست کانون آقای عدل لاله

مصاحبه وگزارش تفصیلی خبرنگار همشهری ازکانون قدس ورییس کانون

تاریخ : 1401/09/01

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

وضعیت : گزارش تفصیلی خبرگزاری همشهری از کانون قدس

گزارش تفصیلی خبرگزاری همشهری از کانون قدس

https://www.hamshahrionline.ir/news/719677

دیگر اخبار و رویداد ها