نشست مشترک رییس کانون با مدیران هنرستانهای کاردانش وفنی حرفه ای دولتی وغیردولتی منطقه باحضور ریاست منطقه ومعاونت محترم آموزش متوسطه

نشست مشترک رییس کانون با مدیران هنرستانهای کاردانش وفنی حرفه ای دولتی وغیردولتی منطقه باحضور ریاست منطقه ومعاونت محترم آموزش متوسطه

تاریخ : 27 آذر 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها