ملاقات ریاست کانون قدس بامعاونت جدید پرورشی وفرهنگی شهرتهران

ملاقات ریاست کانون با معاونت محترم جدید پرورشی وفرهنگی اداره کل شهرتهران جناب آقای سیداحمد موسوی
ملاقات ریاست کانون با معاونت محترم جدید پرورشی وفرهنگی اداره کل شهرتهران جناب آقای سیداحمد موسوی

ملاقات ریاست کانون قدس بامعاونت جدید پرورشی وفرهنگی شهرتهران

ملاقات ریاست کانون با معاونت محترم جدید پرورشی وفرهنگی اداره کل شهرتهران جناب آقای سیداحمد موسوی

تاریخ : 20 آذر 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها