فهرست برنامه های ورزشی ،هنری وآموزشی تابستان کانون قدس(جهت مشاهده لیست کلیک کنید)

فهرست برنامه های ورزشی ،هنری وآموزشی تابستان کانون قدس(جهت مشاهده لیست کلیک کنید)

تاریخ : 20 خرداد 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها