عضویت رییس کانون قدس بعنوان عضو کارگروه کشوری ستاد مرکزی راویان پیشرفت وزارت آموزش وپرورش ورییس دبیرخانه ستاد پیشرفت منطقه 2

عضویت رییس کانون قدس بعنوان عضو کارگروه کشوری ستاد مرکزی راویان پیشرفت وزارت آموزش وپرورش ورییس دبیرخانه ستاد پیشرفت منطقه 2

تاریخ : 10 بهمن 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها