شرکت وسخنرانی آقای عدل لاله رییس کانون درگردهمایی روسای سازمان دانش آموزی وپانای شهرتهران

شرکت وسخنرانی آقای عدل لاله رییس کانون درگردهمایی روسای سازمان دانش آموزی وپانای شهرتهران

تاریخ : دوشنبه 5 آذر 1401 سالن اجتماعات شهیدسلیمانی

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها