سخنرانی آقای عدل لاله رئیس کانون قدس درگردهمایی روسای کانونهای فرهنگی تربیتی

سخنرانی آقای عدل لاله رئیس کانون قدس درگردهمایی روسای کانونهای فرهنگی تربیتی

تاریخ : سه شنبه 24 آبان ماه 1401

مکان : اردوگاه شهید باهنر

وضعیت : برگزار شده

سخنرانی آقای عدل لاله رئیس کانون قدس درمراسم افتتاحیه گردهمایی روسای کانونهای کل کشور بعنوان مسئول قطب تهران دراردوگاه شهید باهنر تهران باحضور معاون فرهنگی پرورشی وزیر،مدیرکل فرهنگی،هنری و فضاهای پرورشی وزارتخانه صورت گرفت.

دیگر اخبار و رویداد ها