تجهیز آسمان نما وانجمن نجوم کانون به تلسکوپ پیشرفته

تجهیز آسمان نما وانجمن نجوم کانون به تلسکوپ پیشرفته

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها