برگزاری مسابقات مشاعره منطقه باحضور مدیریت منطقه ومعاونت پرورشی در کانون قدس

برگزاری مسابقات مشاعره منطقه باحضور مدیریت منطقه ومعاونت پرورشی در کانون قدس

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها