برگزاری جلسه قطب 2 تهران شامل روسای کانونهای سبحان،نیایش وروح اله به میزبانی وریاست کانون قدس

برگزاری جلسه قطب 2 تهران شامل روسای کانونهای سبحان،نیایش وروح اله به میزبانی وریاست کانون قدس

تاریخ : 1402/11/01

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها