اردوهای یک روزه راهیان پیشرفت

برگزاری اردوهای یکروزه راهیان پیشرفت درکانون قدس

اردوهای یک روزه راهیان پیشرفت

برگزاری اردوهای یکروزه راهیان پیشرفت درکانون قدس

تاریخ : آبان 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

وضعیت : در حال برگزاری

دیگر اخبار و رویداد ها