بازدید مدیران هنرستانهای کاردانش وفنی وحرفه ای دولتی وغیردولتی منطقه بهمراه معاونت محترم متوسطه جناب آقای فهیمی از کانون قدس

بازدید مدیران هنرستانهای کاردانش وفنی وحرفه ای دولتی وغیردولتی منطقه بهمراه معاونت محترم متوسطه جناب آقای فهیمی از کانون قدس

تاریخ : 27 آذر 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها