بازدید جناب باقرزاده معاونت پرورشی وزیر،پورثانی مدیرکل محترم فضاهای پرورشی وزارت وموسوی معاونت فرهنگی وپرورشی اداره کل از غرفه کانون قدس

بازدید جناب باقرزاده معاونت پرورشی وزیر،پورثانی مدیرکل محترم فضاهای پرورشی وزارت وموسوی معاونت فرهنگی وپرورشی اداره کل از غرفه کانون قدس

تاریخ : 6 تیر 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها