بازدید جناب آقای دکتر احمد صادقی عضومحترم شورای شهر ورییس کمیته شفافیت وهوشمند سازی شهر تهران از کانون قدس

بازدید جناب آقای دکتر احمد صادقی عضومحترم شورای شهر ورییس کمیته شفافیت وهوشمند سازی شهر تهران از کانون قدس

تاریخ : 4 مرداد 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها