بازدید جناب آقای خزائی ریاست محترم سازمان دانش آموزی شهرتهران از کانون قدس

بازدید جناب آقای خزائی ریاست محترم سازمان دانش آموزی شهرتهران از کانون قدس

تاریخ : 14 اسفند 1401

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها