بازدیدآقایان:دکترپورسلمان ریاست محترم فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی،دکتر حکیم مشاورمحترم ریاست دانشگاه فرهنگیان ودکترفاضلی معاونت محترم امور استانهای دانشگاه فرهنگیان از کانون قدس

بازدیدآقایان:دکترپورسلمان ریاست محترم فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی،دکتر حکیم مشاورمحترم ریاست دانشگاه فرهنگیان ودکترفاضلی معاونت محترم امور استانهای دانشگاه فرهنگیان از کانون قدس

تاریخ : 18 مرداد 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها