انتخاب کانون قدس بعنوان دبیرخانه استانی شهر تهران در طرح دانا ویژه دانش آموزان عضوشورای دانش آموزی مقطع متوسطه

انتخاب کانون قدس بعنوان دبیرخانه استانی شهر تهران در طرح دانا ویژه دانش آموزان عضوشورای دانش آموزی مقطع متوسطه

تاریخ : ابتدای مرداد

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها