اختتامیه دوره آموزشی تابستانه آکادمی فوتبال کانون قدس واهدای گواهینامه پایان دوره توسط ریاسط کانون

اختتامیه دوره آموزشی تابستانه آکادمی فوتبال کانون قدس واهدای گواهینامه پایان دوره توسط ریاسط کانون

تاریخ : 27 شهریور 1402

مکان : کانون فرهنگی تربیتی قدس

دیگر اخبار و رویداد ها